Szakdolgozat

Jelenlegi hely

Frissítve: 2018. 09 14.

 

FIGYELEM!

A MEGADOTT HATÁRIDŐKTŐL NEM TUDUNK ELTÉRNI, SEM HIÁNYPÓTLÁS, SEM HOSSZABBÍTÁS NEM KÉRHETŐ!

KÉRJÜK, HOGY A KEMÉNY FEDELES (MŰBŐR KÖTÉSES) PÉLDÁNYON FELÜLI KÉT BEADANDÓ PÉLDÁNYT

NE SPIRÁLOZTASSÁTOK!

EGYSZERŰ TŰZŐKAPOCCSAL ERŐSÍTSÉTEK ÖSSZE, VAGY LYUKASZTVA, IRATTARTÓBA FŰZVE ADJÁTOK LE.

FIGYELEM! MEGVÁLTOZOTT A ZÁRÓVIZSGA-ESEMÉNY!

A záróvizsga eseménye a Szenátus 2013-as döntése alapján módosult. A változtatás célja, hogy a diplomának megfelelően a hallgatók a buddhizmus különféle területein szerzett jártasságukat szóbeli vizsga keretében bemutassák. A záróvizsga eseménye 45 perc, ahol a jelölt szóban válaszol az opponensi véleményre és a vizsgabizottság kérdéseire. A szóbeli vizsgán a három témakörből egy-egy tételt kell húzni, melyek közül egy visszaadható. A vizsga a két tétel alapján elsősorban a buddhizmussal kapcsolatos általános tájékozottságot és az összefüggések átlátásának képességét kívánja felmérni. A zárójelbe tett kulcsszavak csupán eligazító jellegűek, így az adott tételek kifejtése és megbeszélése során a témába vágó egyéb kérdések is felmerülhetnek. A záróvizsga cselekmény fenti módja a 2014. év tavaszi szemeszterétől hatályos.

A szóbeli záróvizsga tételei letölthetők


UTOLSÓ ZÁRÓVIZSGA LEHETŐSÉG

Régi kredites és tanegységrendszerű hallgatókat érintő végzéssel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy az utolsó védés lehetősége 2018. június! További információ

RK-s jelölt témaválasztó lapot MÁR NEM ADHAT LE!

Szakdolgozattal, abszolválással, záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók
alapszakos (BA) és mesterszakos (MA) képzéseken

ABSZOLUTÓRIUM

A szakdolgozat megvédésére és a szóbeli záróvizsga letételére abszolutórium hiányában nem kerülhet sor!

Az abszolutórium megszerzésének feltétele a Neptunban található mintatantervben felsorolt összes kötelező és kötelezően választható (specializációs) tantárgy teljesítése.

 

TÉMAVÁLASZTÓ LAP

A letölthető témaválasztó lapot a Titkárságon, munkaidőben, vagy postán keresztül ajánlott levélben lehet leadni.

A leadási határidőt követően a Tudományos Tanács a témaválasztásokat véleményezi és az elfogadásról vagy elutasításról a Neptunban és a megadott értesítési módon tájékoztatást küldünk.

MA témaválasztó lap leadási határideje:

1 évvel a védés előtt, az adott félév vizsgaidőszakának végéig. (pontos dátumok megtalálhatók az aktuális félév rendje írásban)

- Őszi félévekben a vizsgaidőszak általában január 30. körül ér véget.
- Tavaszi félévekben a vizsgaidőszak általában június 30. körül ér véget.

BA témaválasztó lap leadási határideje:

- a tavaszi félév végén történő záróvizsga (június vége) esetén a megelőző év szeptemberének utolsó péntekén,
- az őszi félév végén történő záróvizsga (január vége) esetén a megelőző év áprilisának utolsó péntekén.

A témaválasztó lap mellékletét képezi a szakdolgozat rövid ismertetése, a tervezett tartalom- és irodalomjegyzék. A választott témavezetőnek a leadás előtt alá kell írnia a témaválasztó lapot.

MUTATVÁNYFEJEZET

MA:
A jelölt – javasoltan a szakdolgozat beadása előtt hat hónappal – a szakdolgozatának egy elkészült fejezetét mutatványfejezetként* benyújtja a témavezetőjének, aki írásos véleményt készít róla. A mutatványfejezet egy példányát és az arra a témavezető által adott opponensi véleményt később, a szakdolgozattal együtt kell benyújtani a Főiskolának.
/*A mutatványfejezetet fűzve, kapcsolva vagy spirálozva, keményfedeles műbőrkötés és tartalomjegyzék nélkül, szakdolgozatra utaló címlapfelirat helyett szakdolgozati mutatványfejezetre utaló címlapfelirattal ellátva, egyebekben a kész szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelelve kell beadni. /

A szakdolgozat leadása előtt 2 hónappal (januárban és szeptemberben) legalább terjedelmében 70%-ban kész szakdolgozattal a szakfelelős vezetésével műhely vitát kerül megrendezésre egy bizottság előtt. A Bizottság tagjai a szakfelelős, a témavezető és a lehetséges opponens. 

BA:
BA-s szakdolgozatnál opcionális a mutatványfejezet, azonban a témavezetőnek a Konzultációs igazolás nevű formanyomtatványon igazolnia kell egy konzultációs alkalmat a diákkal, valamint igazolnia kell, hogy elolvasta a szakdolgozatot és alkalmasnak találta azt a záróvizsgára bocsátásra.

A szakdolgozat leadásakor mellékelni kell még a kitöltött Jelentkezés záróvizsgára nevű formanyomtatványt és a Plágium nyilatkozatot is. Tehát összesen három kitöltött formanyomtatványt kell leadni a szakdolgozati példányokkal egy időben. A szakdolgozat csak ebben az esetben tekinthető beérkezettnek! (lásd itt: Konzultációs igazolás, Jelentkezés záróvizsgára, Plágium nyilatkozat csatolmányok)

SZAKDOLGOZAT

A szakdolgozat olyan, elsőként a Főiskola számára benyújtott, még publikálatlan, jelentős volumenű írásmű, amelynek létrehozásával a jelölt egyaránt bizonyítja a szakon folyó képzés keretében oktatott ismeretek felhasználására és továbbfejlesztésére való képességét, illetve új ismeretek önálló kutatás során történő megszerzésére, feldolgozására és értékelésére, valamint írásos továbbadására való alkalmasságát. A szakdolgozat tükrözze a jelöltnek a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során. Lehetőség szerint támaszkodjon elsődleges forrásokra; tárgya ilyen forrásszöveg kommentárral kiegészített fordítása vagy kiadása is lehet. A tényfeltárás, illetve az értelmezés területén nyújtson szakmailag értékelhető új eredményt, bizonyítva, hogy a jelölt elsajátította és alkalmazni tudja a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai fogalmi eszközeit és módszereit. Formai szempontból feleljen meg a szakmai közleményekkel szemben a buddhista hittudomány, illetve segédtudományai területén támasztott követelményeknek.

Szövegfordítás vagy szövegkiadás esetén a szakdolgozat témája a buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelven írott elsődleges forrásból készült, kommentárral kiegészített szövegfordítás vagy szövegkiadás lehet. A kommentárnak tartalmaznia kell a szöveg szerzőjére, keletkezésére és kiadásaira vonatkozó adatokat, a műfajra és a hasonló témájú szövegekre vonatkozó adatokat, az érintett tárgykör összefoglalás-szerű ismertetését, a szöveg valamely szabadon választott szempont szerinti elemzését és (fordítás esetén) a fordító saját fordítási szempontjainak bemutatását. Szövegfordítás készítése esetén az eredeti szöveg megadása nem mellőzhető.

A szakdolgozatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ez a rendelkezés nem képezi akadályát idegen nyelvű szöveg vagy szövegek szerepeltetésének az írásműben. A szerepeltetett idegen nyelvű szöveg magyar fordítását minden esetben meg kell adni.
   
A szakdolgozatot  –  idegen nyelvű részeitől eltekintve  –  a magyar helyesírás, illetve központozás szabályainak megfelelő módon kell elkészíteni. A buddhizmus eredeti elterjedési területének megfelelő idegen nyelveken írott szavakat és szövegeket az adott nyelv tudományos átírására vonatkozó szabályok szerint kell megjeleníteni az írásműben. Ez a rendelkezés az eredeti íráskép egyidejű alkalmazásával történő megjelenítést nem akadályozza.

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a nem közismert állítások forrásának megjelölését, új állítások esetében azok érvelő alátámasztását, vitatott állítások esetében pedig az egymással ellentétes álláspontok ismertetését.
A jelöltnek a szakdolgozat elkészítése során az általános szakmai elvárásokat kielégítő módon kell megismernie és felhasználnia az adott témában hozzáférhető, fontosabb magyar és idegen nyelvű szakirodalmat.

A bibliográfiai hivatkozások módjáról itt olvashatsz.

A szakdolgozat részét képezi annak tartalomjegyzéke, a hivatkozási formákat is megadó irodalomjegyzéke, továbbá a szakdolgozati cél bemutatását, a témaválasztás indokolását és az átírások alkalmazott rendszerének ismertetését tartalmazó bevezetője (előszava). Ugyancsak az írásmű részét képezi lábjegyzet vagy végjegyzet formájában megadott, hivatkozás esetén az irodalomjegyzék szerinti hivatkozási formákat követő jegyzetanyaga, amely kiterjed a mű által tartalmazott szó és tartalom szerinti idézetek forrásmegjelölésére, továbbá a nem magyar nyelvű másodlagos irodalomból származó idézetek magyar fordításának (a magyar fordításnak a szövegtörzsben történő szerepeltetése esetén: eredeti szövegének) forrásmegjelöléssel együtt történő megadására is. A felsorolt részek hiányában a szakdolgozat és megvédése csak elégtelen (1) érdemjeggyel értékelhető.    

A szakdolgozatot számítógépes szövegszerkesztő program felhasználásával kell elkészíteni; az írásművet elektronikus formában – cd/dvd – egy, nyomtatott formában pedig további három  –  egy keményfedeles, műbőrkötéses, és kettő ragasztott/fűzött, vagy kapcsolt  –  példányban kell benyújtani a tanulmányi felelőshöz.  Kérjük a spirálozást mellőzni! (A cd/dvd papír tartóját a keményfedeles szakdolgozati példány hátulsó borítójának belső feléhez kell rögzíteni. A korongot feliratozni szükséges; a fizikai felszínén a következők szerepeljenek: Hallgató neve (space) ’Szakdolgozat’ szó (space) Évszám. A rajta lévő PDF fájl neve szintén ez legyen.)  A nyomtatott példányok külső fedelén a jelölt nevének, a szakdolgozat címének és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak, belső címlapján a jelölt nevének, a szakdolgozat címének, a „Szakdolgozat” feliratnak, az „A Tan Kapuja Buddhista Főiskola” feliratnak, Témavezető: Név, BA/MA szakdolgozat és az elbírálás időpontjára utaló évszámnak kell szerepelnie. A keményfedeles példány gerincén kizárólag együttesen szerepeltethető a jelölt neve és a szakdolgozat címe. Az elbírálás időpontja a szakdolgozat valamely tanév tavaszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén az adott naptári év, valamely tanév őszi félévének szorgalmi időszakában történő benyújtása esetén a következő naptári év.

  RK: a szakdolgozat terjedelme 2-5 szerzői ív azaz 80 000-200 000 leütés  (kb. 40-100 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum egy idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen az irodalomjegyzékben feltüntethető). A terjedelembe beleszámít a keleti nyelvekből történő fordítás, de a forrásszöveg nem. A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.
Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

  BAa szakdolgozat terjedelme 50 000-70 000 leütés  (kb. 28-40 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum egy idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen az irodalomjegyzékben feltüntethető). A terjedelembe beleszámít a keleti nyelvekből történő fordítás, de a forrásszöveg nem. A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.
Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

  MA: a szakdolgozat terjedelme 80 000-100 000 leütés (kb. 44-55 oldal), mely tartalmazza a szóközöket is. A szakdolgozat 8-10 magyar nyelvű szakirodalom, valamint minimum öt idegen nyelvű szakirodalom felhasználása alapján készül (a felhasznált szakirodalomban nem szerepelhet szótár és enciklopédia, de természetesen feltüntethető az irodalomjegyzékben). A terjedelembe beletartozik a keleti nyelvekről történő fordítás, kivéve a forrásszöveget.
A nyugati nyelvekről történő fordítás nem lehet tárgya a szakdolgozatnak, valamint egy bekezdésnyit meghaladó nyugati nyelvről fordított szöveg nem idézhető egyszerre, és az idézetek együttes mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat összterjedelmének 25%-át.
Ajánlott: 1,5-es sortáv, Times New Roman betűtípus

 

JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA

A jelölt a szakdolgozati példányok és a Jelentkezés záróvizsgára, a Plágium nyilatkozat, valamint a kitöltött, aláírt Konzultációs igazolás c. formanyomtatványok együttes, határidőben történő benyújtásával jelentkezik a záróvizsgára. Határidőre történő benyújtás esetén a záróvizsgára a szorgalmi időszakot követő záróvizsga-időszakban sor kerül. Késedelem esetén a záróvizsga egy félév halasztást szenved.

A ZÁRÓVIZSGA-IDŐSZAK

A benyújtott szakdolgozat bemutatására és megvédésére, illetve a záróvizsga részét képező szóbeli tantárgyi vizsgára a záróvizsga-időszakban kerül sor. A záróvizsga-időszak a jelenlegi szabályok szerint a félév vizsgaidőszakával esik egybe. A záróvizsgákat általában a félévek utolsó előtti heteiben (általában január és június hónap kb. közepe) rendezzük meg.

A ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI

A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga írásbeli részeként a jelölt szakdolgozatot készít, szóbeli részeként bemutatás után megvédi szakdolgozatát és szóbeli buddhista záróvizsgát tesz.

Határidők az aktuális félévben

 

Témaválasztó lap leadása
BA képzés:
2018. április 27.

MA képzés:
2018. január 22.

Mutatványfejezet leadása
MA képzés:
2018. június 30.

Szakdolgozat leadása
2018. október 15. 11:00-13:00 között

Záróvizsga, szakdolgozat védése
2019. január 21 - 25. (tervezett)

Témaválasztó lap leadása
BA képzés:
2018. október 7.

Szakdolgozat leadása
2019. március 18.

(hétfőn 11.00-13.00 között, csak a szakdolgozatok leadására van lehetőség, más ügyintézésre nincs.)

Záróvizsga, szakdolgozat védése
2019. június 17 - 21. (tervezett)